Hovedindholdet i denne undervisning er psykiatrisk interview- og samtaleteknik, og undervisningen vil fokusere på patienters følelsesmæssige reaktioner på sygdom, invaliditet og død.

I denne forbindelse drøftes psykosomatiske problemer og krisereaktioner, og man lægger særlig vægt på de opgaver, der kræver et nært samarbejde mellem psykiatere og somatikere.

Read more

Symptoms are the body’s mother tongue; signs are in a foreign language.

— John Brown
 • ADHD foreningen (Dansk)

  ADHD foreningen (Dansk)

  ADHD står for Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. På hjemmesiden her kan du læse meget mere om ADHD, DAMP og beslægtede forstyrrelser. (Dansk)

  Read more
 • Akutte psykiatriske tilstande, FADL (Dansk)

  Akutte psykiatriske tilstande, FADL (Dansk)

  “Akutte psykiatriske tilstande” er igen i lommeformat og væsentligt forkortet i forhold til sidste udgave. Den nye udgave er opdateret med de seneste lovændringer indenfor psykiatriloven, og behandlingsvejledningerne er i overensstemmelse med de nyeste evidensbaserede kliniske retningslinjer og publicerede meta-analyser. Bogen giver vejledning i diagnostik, behandling og visitation af patienter med akutte psykiske lidelser. (Dansk)

  Read more
 • Angstforening (Dansk)

  Angstforening (Dansk)

  I Danmark har der hidtil blandt politikere og i behandlingssystemet været meget lidt opmærksomhed på, at omkring 350.000 mennesker lider af angst. Angstlidelser kan medføre misbrug, depression og i sin yderste konsekvens, selvmord. Det er vigtigt, at man fra politisk side får øjnene op for, hvor mange menneskelige og økonomiske ressourcer, der spildes ved at negligere disse psykiske lidelser. (Dansk)

  Read more
 • Basisbog i psykiatri, Munksgaard (Dansk)

  Basisbog i psykiatri, Munksgaard (Dansk)

  Bogen indeholder en grundig gennemgang af de mest almindelige psykiatriske sygdomme. Desuden er der et kapitel om misbrug af alkohol og euforiserende stoffer, samt om retspsykiatri. For at gøre indholdet levende og relevant, er teksten suppleret med realistiske sygdomsbeskrivelser. (Dansk)

  Read more
 • Borderline-behandling og modoverføring (Dansk)

  Borderline-behandling og modoverføring (Dansk)

  Specielt fokuseres på håndtering af modoverføring, dvs. terapeutens ofte voldsomme følelsesmæssige reaktioner på borderlinepatientens provokerende og tidvist svært acceptable adfærd. Bogen anviser en måde at betragte og håndtere modoverføring på, der på én gang accepterer terapeutens reaktioner og peger på muligheder for at udnytte disse reaktioner terapeutisk i forhold til patienten. (Dansk)

  Read more
 • Børne- og ungdomspsykiatri (Dansk)

  Børne- og ungdomspsykiatri (Dansk)

  Børne- og ungdomspsykiatri drejer sig om, hvordan man diagnosticerer og behandler psykiske sygdomme hos børn og unge. Denne 2. udgave af lærebogen i faget er gennemgribende revideret, og behandlingsprincipperne er opdateret. Bogen følger ICD-10-diagnose-systemet. Gennem talrige sygehistorier ses både diagnosticering og behandling af forskellige psykiske sygdomme. (Dansk)

  Read more
 • Børne- og ungdomspsykiatri (Dansk)

  Børne- og ungdomspsykiatri (Dansk)

  Denne bog handler om uanede muligheder for udvikling.Der kan være mange grunde til, at børn og unge havner i fastlåste situationer, hvor de kan have brug for støtte til at finde en vej videre i deres liv. Men det som umiddelbart forekommer Læs mereproblemfyldt, adfærdsvanskeligt eller sygt, er faktisk en invitation til at forstå det umiddelbart uforståelige og til at handle på måder, der kan gøre en forskel, og som er med til at skabe udvikling. (Dansk)

  Read more
 • Dansk Psykiatrisk Selskab (Dansk)

  Dansk Psykiatrisk Selskab (Dansk)

  Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS) er et lægevidenskabeligt selskab, der har det som hovedopgave at fremme dansk psykiatri samt dansk forskning inden for dette område. Vi arbejder for at sikre den bedst mulige uddannelse af fagets udøvere, og for at befolkningen til stadighed har adgang til optimale psykiatriske behandlingstilbud. (Dansk)

  Read more
 • Dansk Selskab For Distriktspsykiatri (Dansk)

  Dansk Selskab For Distriktspsykiatri (Dansk)

  DSD er et sundhedsfagligt selskab, der ønsker at fremme udviklingen af dansk distriktspsykiatri, samt forskning, kvalitetssikring og uddannelse inden for dette område.
Selskabet har endvidere til formål at fremme interessen for faget, at medvirke til en afstigmatisering af psykiatrien som helhed og at stimulere til en øget brugerindflydelse og mere dialog med distriktspsykiatriens brugere og deres pårørende. (Dansk)

  Read more
 • De gådefulde frontallapper (Dansk)

  De gådefulde frontallapper (Dansk)

  Hensigten med denne bog er at give læseren en opdateret viden om de bestemte adfærdsmønstre og funktionelle følgevirkninger, som typisk optræder efter en frontallapsskade. Forfatteren er ikke i tvivl om at kendskab til neuroanatomi og neuropsykiatri er en nødvendig ballast, når man skal udvikle meningsfulde behandlingsstrategier til denne gruppe af patienter, og hun kommer med sine velkvalificerede bud på indholdet. (Dansk)

  Read more
 • Den kompetente psykiater (Dansk)

  Den kompetente psykiater (Dansk)

  Medicinstudiet uddanner cand.med.’er – men allerede i det første job som læge forventes det, at man agerer som kommunikator, samarbejder, leder, administrator, sundhedsfremmer og professionel. Det spring har ikke alle det let ved. Selvom man som medicinstuderende har været i kliniske ophold, kender man reelt ikke den organisation, man bliver ansat i, og derfor heller ikke dens puls og vilkår. (Dansk)

  Read more
 • Åben dialog og netværksarbejde (Dansk)

  Åben dialog og netværksarbejde (Dansk)

  Igennem to årtier har den finske psykolog Jaakko Seikkula stået i spidsen for en nyorientering inden for arbejde med psykisk syge. Omdrejnings-punktet i denne behandlingsform – som herhjemme er blevet kendt under betegnelsen ”laplandsmodellen” – er en idé om, at klientens sociale netværk udgør en ressource, der kan bruges som element i et samlet behandlings-tilbud. (Dansk)

  Read more