Retsmedicin, forensisk medicin, læren om naturvidenskabernes, herunder i særlig grad lægevidenskabens, anvendelse i retsvæsenets tjeneste.
Retsmedicin har et andet sigte end de fleste andre lægevidenskabelige specialer, som navnlig omfatter behandling og forebyggelse af sygdomme.
Pga. fagets nære relation til lovgivningen udøves den praktiske nationale retsmedicin vidt forskelligt i forskellige lande, helt afhængigt af forskelligheder i de nationale lovgivninger, men selve de videnskabelige undersøgelsesmetoder er naturligvis uafhængige af national lovgivning, og disse videnskabeligt funderede metoder udgør den internationale retsmedicin.
Det er formålet at bibringe de studerende kendskab til den, for udøvelse af lægegerning, relevante lovgivning med tilhørende bestemmelser, kendskab til lægens retslige stilling i samfundet, herunder specielt de legale og etiske regler for lægens tavshedspligt respektiv anmeldelsespligt samt kendskab til de mest basale og almindelige forekommende retsmedicinske opgaver, ligsyn og attestudstedelse.
Undervisningen omfatter lovgivning i forbindelse med udøvelse af lægegerning i videste forstand, medicinsk etiske problemstillinger (de forskellige lægeetiske deklarationer, tortur og torturfølger m.v.), og den egentlige retsmedicin (læren om dødstegn, dødsmåder, forskellige former for voldelig død, klinisk retsmedicin, retsmedicinske undersøgelsesmetoder m.v.).