Formålet med kurset er at give de studerende indsigt i den videnskabsteoretiske baggrund for lægevidenskaben bredt set, både den basale naturvidenskabelige forskning og for den kliniske og samfundsmedicinske forskning. Herudover omfatter kurset områderne medicinsk filosofi og etik.

Af behandlede emner kan nævnes: moralfilosofi, etisk argumentation, den medicinske etiks grundbegreber, naturvidenskabelig tænkning og argumentation.

Læs mere

Disease increases in proportion to the increase in the number of doctors in a place.

— Mahatma Gandhi
 • Etik og værdier i socialt arbejde

  Etik og værdier i socialt arbejde

  Når man arbejder på det sociale område, er det meget vigtigt at holde fast i, at vi skylder at sikre, at også mennesker, der falder uden for de almindelige rammer, har rimelige muligheder og gunstige betingelser for at skabe et liv, der er værd at leve. Det vi ikke må byde andre, er det samme som det, vi skylder andre. Det drejer sig ikke bare om at sikre mad, sundhed og tøj på kroppen.

  Læs mere
 • Filosofi

  Filosofi

  Filosofi giver eleverne viden om filosofiens historie og nogle af de svar, som filosofferne nåede frem til. Bogen begynder med græske filosoffer fra antikkens tid og slutter med franske filosoffer fra vores egen tid. Alle bogens filosoffer har en fælles interesse for mennesket. Hvad vil det sige at være et menneske? Hvad betyder det, at vi består af en krop, en sjæl og måske også af ånd? Det giver bogen en række bud på.

  Læs mere
 • Filosofi & sygepleje, Munksgaard

  Filosofi & sygepleje, Munksgaard

  Læseren får mulighed for at forholde sig til sygepleje på en reflekterende og perspektiverende måde. At inddrage et filosofisk perspektiv kan samtidig være en måde at vurdere sygepleje på, hvor målet ikke blot er en forbedret sygeplejepraksis, men også en synlig fagidentitet.

  Læs mere
 • Filosofi, etik, videnskabsteori

  Filosofi, etik, videnskabsteori

  Bogen introducerer til de centrale filosofiske og etiske spørgsmål inden for sundhedsfeltet samt til det videnskabsteoretiske grundlag for praksis, forskning og udvikling inden for området.

  Læs mere
 • Filosofisk Debatforum

  Filosofisk Debatforum

  Filosofisk Debatforum har i en efterhånden længere årrække kørt studiekredse over forskellige bøger, den ene efter den anden, med mange gengangere blandt personerne i deltagerkredsen, men dog også med udskiftning og med mulighed for nytilkommere for at tage del i en eller flere kredse.

  Læs mere
 • Glenting, J: Filosofi og videnskabsteori

  Glenting, J: Filosofi og videnskabsteori

  Studiets første fag er Medicinsk filosofi og videnskabsteori, og kort fortalt ud på at kunne beskrive og kategorisere forskellige etiske og moralske indgangsvinkler til en problematik. Undervisningen byggede i efteråret 2012 på et kompendie “kompendie i medicinsk filosofi og videnskabsteori” man købte i mediciner laden og læste i forud for lektionerne.

  Læs mere
 • Håbets teknologi, Munksgaard

  Håbets teknologi, Munksgaard

  Stamcelleteknologi anskues i bogen som et socialt fænomen, der bygger på og samtidig forandrer de sociale rammer og relationer, den udfolder sig i. Der knyttes store håb til denne forskning, selv om de kliniske resultater ligger årtier forude, og for at kunne mobilisere støtte til at gennemføre forskningen, er det centralt, at der skabes forhåbninger - der er med andre ord brug for sociale aktiviteter.

  Læs mere
 • Hvad er etik

  Hvad er etik

  Vi mennesker har et dybt behov for at tingene skal gå rigtigt til. Men hvordan kan vi vide, hvad der er retfærdigt? I denne bog viser Arne Johan Vetlesen, hvordan vores moralske vurderinger er påvirket af, hvem vi er, og hvilket samfund vi lever i. Han udfordrer vante forestillinger om løgn, selvrealisering, forpligtelser, tillid og tolerance og viser hvordan vor tids miljøudfordringer aktualiserer moralsk ansvar på en ny måde.

  Læs mere