Klinisk farmakologi er et tværgående speciale, som omfatter rådgivning og vejledning om anvendelse af lægemidler i hele sundhedsvæsenet med henblik på at fremme en rationel, sikker og økonomisk anvendelse. Dette sker på baggrund af en klinisk, farmakologisk, epidemiologisk og sundhedsøkonomisk vurdering. Klinisk farmakologi bidrager til en hensigtsmæssig anvendelse af lægemidler for såvel den enkelte patient, større grupper af patienter og for samfundet som helhed.
Klinisk farmakologi blev i 1996 oprettet som speciale og er derfor forsat et ungt speciale under opbygning. Specialet er tværgående, idet der fokuseres
på anvendelsen af lægemidler inden for alle specialer og i såvel primær- som sekundær sektor.
Der er aktuelt ikke klinisk farmakologi i alle regioner, idet specialet kun er repræsenteret i tre regioner. Dette skyldes bl.a. meget få speciallæger i kli-nisk farmakologi. Der forventes i de kommende år øget fokus på rekruttering og fastholdelse i specialet.
Klinisk farmakologi har fokus på rationel farmakoterapi dvs. anvendelse af lægemidler, som giver den største sundhedsfaglige effekt, de færreste og mindste bivirkninger og til den lavest mulige pris. Udviklingen af nye om-kostningstunge lægemidler er i vækst, hvilket øger behovet for rationel far-mokoterapi, og klinisk farmakologi indgår i afprøvning og vurdering af nye lægemidler.
Klinisk farmakologi har samarbejde med klinisk biokemi og har behov for adgang til lægemiddelanalyser. Derudover indgår klinisk farmakologi i sam-arbejde med klinisk farmaci og sygehusapoteker.